Quyết định số 37/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 37/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phát triển thị trường chứng khoán năm 2005 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 37 2005 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 02 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNHCHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2005 CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 09 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị quyết số 01 2005 NĐ-CP ngày 14 01 2005 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2005 Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2005 của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Chánh Văn phòng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để phát triển thị trường chứng khoán năm 2005. Điều 2. Các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước được phân công chủ trì các Đề án phương án và các nội dung công việc khác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban kịp thời theo đúng tiến độ Quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ - Như Điều 3 NƯỚC - Lãnh đạo BTC để b c - Lãnh đạo UBcK - Lưu VP HC . Trần Xuân Hà CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 37 QĐ-UBCK ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động phát triển kinh tế- xã hội năm 2005 chương trình công tác của Bộ chương trình phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2010 Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước UBCK xây dựng chương trình hành động để phát triển thị trường chứng khoán TTCK năm 2005 với các nội dung chủ yếu sau A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 1. Mục tiêu Nâng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.