Nghị định số 18/2005/NĐ-CP

Nghị định số 18/2005/NĐ-CP về quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ do Chính Phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 18 2005 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 18 2005 NĐ-CP NGÀY 24_ THÁNG 02 NĂM 2005ọ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG HO CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đối tượng điều chỉnh Nghị định này quy định việc thành lập tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau đây 1. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là các tổ chức cá nhân Việt Nam hoạt động trong cùng một lĩnh vực ngành nghề hoặc sinh sống trên cùng một địa bàn và có cùng loại rủi ro. Tên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải thể hiện rõ tính chất tương hỗ và phải có cụm từ Bảo hiểm tương hỗ viết tắt là BHTH . 2. Thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ vừa là bên mua bảo hiểm vừa là chủ sở hữu của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. 3. Các thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ đều có quyền tham gia quản lý kiểm tra giám sát hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương 4. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi vốn và tài sản của mình. Điều 3. Quyền của tổ chức bảo hiểm tương hỗ Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có các quyền sau đây 1. Chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. 2. Tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 3. Quyết định về mức phí bảo hiểm mà thành viên của tổ chức phải đóng góp nhận hoặc từ chối nhận bảo hiểm theo quy định tại Điều lệ tổ chức bảo hiểm tương hỗ và các quy định khác của pháp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
504    51    1    04-12-2023
68    68    1    04-12-2023
6    54    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.