Quyết định số 172/2005/QĐ-BTP

Quyết định số 172/2005/QĐ-BTP về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hà Nội do Bộ Tư pháp ban hành | BỘ TƯ PHÁP Số 172 2005 QĐ-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ nghị định số 62 2003 NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Căn cứ nghị định số 08 2000 NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm Căn cứ Nghị định số 16 2001 NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính Căn cứ Quyết đinh số104 2001 QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp Căn cứ Quyết định số 171 QĐ-BTP ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án về kiện toàn tổ chức cán bộ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hà Nội sau đây gọi là Trung tâm số 1 . Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Trụ sở của Trung tâm số 1 đặt tại số nhà 58 - 60 Trần Phú quận Ba Đình thành phố Hà Nội. Trung tâm số 1 là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng. Điều 2. Trung tâm số 1 có nhiệm vụ quyền hạn sau đây 1. Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng các loại tài sản trừ giao dịch bảo đảm bằng tầu bay tầu biển quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất 2. Đăng ký tài sản cho thuê tài chính 3. Đăng ký và cung cấp thông tin về các giao dịch tài sản khác trong trường hợp pháp luật có quy định 4. Cung cấp các thông tin về giao dịch tài sản đã đăng ký và các thông tin được lưu giữ trong Cơ sở .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.