Quyết định số 63/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 63/2005/QĐ-TTg về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 63 2005 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 3 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 63 2005 QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC SẮP XẾP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CỏNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 155 2004 QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế các Công văn số 04 CN-UB ngày 04 tháng 01 năm 2005 và số 65 CN-UB ngày 11 tháng 01 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Điều chỉnh hình thức và thời gian sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế như Phụ lục kèm theo. Các lâm trường quốc doanh thực hiện sắp xếp theo Nghị định số 200 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 64 QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Quyết định này. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa được thì chủ động chuyển sang một trong các hình thức bán đấu giá giải thể phá sản và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty. 3. Chỉ đạo cổ phần hoá các đơn vị thành viên của Công ty Du lịch Hương Giang và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với hai công ty này khi đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 153 2004 NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển Tổng công ty nhà nước công ty nhà nước độc lập theo mô

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.