Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg

Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg về việc tổ chức triển khai phát hành công trái xây dựng tổ quốc - công trái giáo dục năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 07 2005 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂNKHAI phát hành công trái xây dựng tổ QUỐC - CÔNG TRÁI GIÁO DỤC NĂM 2005 Thực hiện Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng Tổ quốc số 12 1999 PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết số 09 2002 QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 2 trong năm 2003 cả nước đã triển khai thắng lợi nhiệm vụ huy động tỷ đồng công trái phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục của đất nước. Tiếp tục thực hiện mục tiêu không còn phòng học 3 ca không còn phòng học tranh tre nứa lá và kiên cố hoá trường học Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42 2005 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục để huy động vốn hỗ trợ các tỉnh miền núi Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn thực hiện thành công mục tiêu chung của Chính phủ tạo cơ sở vật chất để đồng bào các dân tộc các cháu thiếu nhi ở các vùng sâu vùng xa đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Để phát hành Công trái giáo dục đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ chỉ thị 1. Lấy dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 115 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát động trên phạm vi cả nước đợt tuyên truyền vận động mua Công trái giáo dục theo tinh thần toàn dân chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị để triển khai phát hành Công trái giáo dục từ ngày 19 tháng 5 năm 2005. 2. Trong thời gian phát hành công trái các cấp các ngành các cơ quan đơn vị và các địa phương phải xác định rõ việc vận động và hưởng ứng mua Công trái giáo dục là một nhiệm vụ trọng tâm đột xuất coi việc tích cực tham gia mua công trái theo chỉ tiêu vận động được giao là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm thể hiện sự chăm lo đến sự nghiệp giáo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.