Thông tư số 24/2005/TT-BTC

Thông tư số 24/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 24 2005 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 24 2005 TT-BTC NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN T THỰCHIỆN qui chế quản lý tài chính đối Với ngân hàng chính SÁCH XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 180 2002 QĐ-TTG NGÀY 19 12 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 78 2002 NĐ-CP ngày 4 10 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 1 7 2003 của Chính phủ qui định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính Căn cứ quyết định số 180 2002 QĐ-TTg ngày 19 12 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau Chương 1 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập theo quyết định số 131 2002 QĐ-TTg ngày 4 10 2002 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức tín dụng Nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận là một pháp nhân có vốn điều lệ có bảng cân đối có con dấu được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Kho bạc Nhà nước và các Tổ chức tín dụng khác tại Việt Nam. Hoạt động tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo qui định của Nghị định số 78 2002 NĐ-CP ngày 4 10 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách quyết định số 180 2002 QĐ-TTg ngày 19 12 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành qui chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này và các văn bản qui phạm pháp luật về quản lý tài chính khác có liên quan. Ngân hàng Chính sách xã hội là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống chịu trách nhiệm về các hoạt động trước pháp luật thực hiện bảo tồn và phát triển vốn bù đắp chi phí và rủi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.