Thông tư số 25/2005/TT-BTC

Thông tư số 25/2005/TT-BTC về việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 25 2005 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25 2005 TT-BTC NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ quốc năm 2005 - CÔNG TRÁI GIÁO DỤC Thi hành Nghị định số 42 2005 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Chính phủ phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 mang tên Công trái giáo dục để tiếp tục huy động vốn hỗ trợ cho các tỉnh miền núi Tây Nguyên các tỉnh có nhiều khó khăn thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca phòng học tranh tre nứa lá và kiên cố hoá trường học theo Nghị quyết số 09 2002 QH11 ngày 28 11 2002 của Quốc hội. 2. Công trái giáo dục năm 2005 được phát hành và thanh toán tại hệ thống Kho bạc Nhà nước trong phạm vi toàn quốc. 3. Các tổ chức cá nhân mua Công trái giáo dục theo nguyên tắc tự nguyện. Nhà nước động viên các tổ chức cá nhân tích cực tham gia mua công trái thông qua công tác tuyên truyền và giao chỉ tiêu vận động mua công trái. Trên cơ sở chỉ tiêu vận động mua công trái các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai việc vận động có trọng tâm trọng điểm đến từng tổ chức cá nhân nhằm bảo đảm mức huy động vốn được giao. II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Khối lượng kỳ hạn thời điểm phát hành công trái Công trái giáo dục phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam. Tổng mức phát hành năm 2005 là tỷ đồng một nghìn năm trăm tỷ đồng . Công trái giáo dục có thời hạn 5 năm được bắt đầu phát hành từ ngày 19 tháng 5 năm 2005. Thời điểm kết thúc phát hành công trái do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định căn cứ vào kết quả phát hành công trái tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước. 2. Lãi suất Công trái giáo dục Lãi suất ghi trên Công trái giáo dục năm 2005 là 8 2 năm. Mức lãi suất này bao gồm cả mức trượt giá hàng năm và tỷ lệ lãi suất thực mà người mua công trái được .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
142    51    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.