Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 72 2005 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 05 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 72 2005 QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Quyết định số 50 2005 QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. 1. Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất trực thuộc Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Ban Quản lý Khu Công nghiệp Dung Quất. 2. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu Kinh tế Dung Quất giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và phát triển Khu Kinh tế Dung Quất theo quy hoạch kế hoạch tiến độ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo Quy chế hoạt động nhằm thực hiện quản lý tập trung thống nhất hoạt động trên các lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế tại Khu Kinh tế Dung Quất. 3. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất có tư cách pháp nhân có con dấu hình quốc huy có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm. 4. Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất là một đầu mối kế hoạch đầu tư và ngân sách trực thuộc trung ương đơn vị dự toán cấp I được quyết định thu chi ngân sách thuộc các lĩnh vực đầu tư phát triển hành chính sự nghiệp các chương trình mục tiêu và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất 1. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định a Quy hoạch kế hoạch phát triển hàng năm và dài hạn đối với Khu Kinh tế Dung Quất b Cơ chế chính sách ưu đãi cần thiết áp dụng đối với Khu Kinh tế Dung Quất cho phù hợp với điều kiện phát triển thực tế trong từng thời kỳ c Phương án phát hành .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    183    2    11-12-2023
98    75    3    11-12-2023
11    44    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.