Thông tư số 31/2005/TT-BTC

Thông tư số 31/2005/TT-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2004/TT-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 31 2005 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31 2005 TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2005 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 32 2004 TT-BTC NGÀY 12 4 2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32 2004 TT-BTC ngày 12 4 2004 hướng dẫn việc phát hành trái phiếu Chính phủ qua hệ thống Kho bạc Nhà nước như sau 1. Bổ sung vào tiết b mục điểm 12 phần II Thông tư số 32 2004 TT-BTC như sau b1 Chi phí phát hành và thanh toán trái phiếu của hệ thống Kho bạc Nhà nước được sử dụng cho các mục tiêu sau - Chi mua sắm sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị phương tiện làm việc tài sản phục vụ cho công tác phát hành thanh toán trái phiếu - Chi mua sắm văn phòng phẩm phục vụ cho việc phát hành thanh toán trái phiếu - Chi thuê địa điểm làm trụ sở phát hành thanh toán trái phiếu - Chi in ấn các mẫu biểu sổ sách phục vụ cho việc phát hành thanh toán trái phiếu - Chi cho công tác thông tin tuyên truyền về phát hành thanh toán trái phiếu - Chi phí vận chuyển điều chuyển ấn chỉ phục vụ cho việc phát hành trái phiếu - Chi phí vận chuyển điều chuyển tiền thu được từ phát hành trái phiếu và tiền phục vụ thanh toán trái phiếu - Chi bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ tham gia trực tiếp và gián tiếp đến nghiệp vụ phát hành thanh toán trái phiếu - Chi khen thưởng đột xuất và định kỳ cho các tập thể cá nhân trong và ngoài hệ thống Kho bạc Nhà nước có thành tích trong công tác phát hành trái phiếu. Mức chi không quá 10 tổng kinh phí phát hành thanh toán trái phiếu được hưởng - Chi họp hội nghị hội thảo tập huấn về nghiệp vụ phát hành thanh toán trái phiếu - Chi hỗ trợ xây dựng đề án kế hoạch dài hạn về phát hành .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    178    1    29-11-2023
32    187    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.