Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN

Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22 tháng 4 năm 20005 về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 493 2005 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI NỢ TRÍCHLẬP VÀSỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày12 tháng 12 năm 1997 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 20 2004 QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Nghị định số 52 2003 NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 4280 TC TCNH ngày 12 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc phân loại nợ trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về việc phân loại tài sản Có trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng tại các văn bản dưới đây hết hiệu lực thi hành 1- Quyết định số 488 2000 QĐ-NHNN5 ngày 27 tháng 11 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc phân loại tài sản Có trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. 2- Công văn số 354 CV-CNH ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước về việc phân loại và trích lập dự phòng khi chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 688 2002 QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng Thủ trưởng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    223    2    16-04-2024
311    40    2    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.