Chỉ thị số 10/2005/CT-UB

Chỉ thị số 10/2005/CT-UB về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005-Công trái Giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 10 2005 CT-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2005 - CÔNG TRAI GIAO DỤC Quốc hội Khóa XI kỳ họp thứ 2 đó cú Nghị quyết số 09 2002 QH11 ngày 28 thỏng 11 năm 2002 thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục nhằm huy động nguồn vốn để hỗ trợ các tỉnh miền núi Tây nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu không cũn phũng học 3 ca khụng cũn phũng học tranh tre nứa lỏ và kiờn cố húa trường học. Chính phủ đó ban hành Nghị định số 42 2005 NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 quy định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục và Thủ tướng Chính phủ đó cú Chỉ thị số 07 2005 CT-TTg ngày 31 thỏng 3 năm 2005 về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc - Công trái giáo dục năm 2005. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tất cả các Bộ-Ngành và Chính quyền các cấp. Để có sự lónh đạo chỉ đạo toàn diện của các ngành các cấp trong việc thực hiện đợt phát hành Công trái giáo dục năm 2005 đạt và vượt chỉ tiêu vận động trên địa bàn do Trung ương giao cho Thành phố Ủy ban nhõn dõn thành phố Chỉ thị Thủ trưởng cỏc Sở Ban Ngành thành phố Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn cỏc quận-huyện quan tõm lónh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện một số công việc sau đây 1. Khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động cụ thể các đối tượng mua Công trái trên địa bàn và lĩnh vực được phõn cụng theo dừi đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cỏc đoàn thể quần chúng các cấp phát động đợt tuyên truyền vận động nhân dân mua Công trái giáo dục ngay từ ngày 19 tháng 5 năm 2005. 2. Giao ngành Văn hóa-Thụng tin cơ quan Báo Đài tổ chức tốt việc tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc phỏt hành Cụng trỏi giỏo dục phát động phong trào mua Cụng trỏi rộng rói vận động các tổ chức cá .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
192    3    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.