Quyết định số 245/QĐ-UBCK

Quyết định số 245/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn qui định đăng ký, giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 245 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUI ĐỊNH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Quyết định số 244 QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn qui định đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VP Ban PTTT. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Trần Xuân Hà HƯỚNG DẪN QUI ĐỊNH ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Ban hành kèm theo Quyết định số 245 QĐ-UBCK ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 1. Đăng ký giao dịch . Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu theo qui định tại Điều 7 và Điều 8 Quyết định số 244 QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005. . Trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phải thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung. Hồ sơ đăng ký bao

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.