Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT

Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX), Chị thị số 45-CT/TW ngày 20/10/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04/2005/CT-TTg ngày 17/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành | BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 05 2005 CT-BBCVT Hà Nội ngày 05 tháng 5 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẦY MẠNH SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 NGHỊ QUYẾT 9 KHOÁ IX CHỈ THỊ SỐ 45-CT TW nGàY 22 10 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ CHỈ THỊ SỐ 04 2005 CT-TTG NGÀY 17 3 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Năm 2004 việc sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 Nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX và Chỉ thị số 11 2004 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Bưu chính Viễn thông tích cực triển khai chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả so với những năm trước tạo được chuyển biến cơ bản trong công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp đối với chủ trương cổ phần hoá. Tính đến nay 32 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp của Tổng công ty BCVTVN trong danh sách cổ phần hoá giai đoạn 2003-2005 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ bản đã hoàn thành xong các bước chuyển thành công ty cổ phần trong đó còn 04 đơn vị chưa phê duyệt phương án và 09 đơn vị chưa thực hiện bán đấu giá cổ phần phát hành lần đầu ra bên ngoài. Năm 2004 Bộ đã tập trung chỉ đạo Tổng công ty BCVTVN hoàn chỉnh Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Ngày 23 3 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 58 2005 QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đối với Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ truyền hình Việt Nam VTC Bộ đã chỉ đạo Công ty xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Để đẩy mạnh hơn nữa tiến trình sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 Nghị quyết Trung ương 9 Khoá IX và Chỉ thị số 45-CT TW ngày 22 10 2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.