Quyết định số 70/2005/QĐ-UB

Quyết định số 70/2005/QĐ-UB về tất toán (xóa) tài khoản "Phát hành trái phiếu đô thị" tại Kho bạc Nhà nước thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 70 2005 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 05 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TẤT TOÁN XÓA TÀI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Khoản 2 Điều 7 của Luật Ngõn sỏch Nhà nước số 01 2002 QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2470 TC-NS ngày 13 tháng 4 năm 2005 về cho phép tất toán tài khoản Phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay tất toán xóa tài khoản Phát hành trái phiếu đô thị tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tài khoản số được thành lập theo Quyết định số 133 2003 QĐ-UB ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Tài chánh - Vật giá nay là Sở Tài chính đứng tên chủ tài khoản. Điều 2. Cho nộp toàn bộ số dư trên tài khoản nêu tại Điều 1 vào ngân sách thành phố. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - TTUB CT PCT TT TM - VP HĐ-UB PVP KT - Tổ TM TH - Lưu TM P TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.