Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 271/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 271 QĐ-UBCK Hà Nội ngày 27 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004ccủa Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng Ban Quản lý Phát hành Chứng khoán Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - Như điều 3 - Lãnh đạo UBCKNN - Lưu VP QLPH. Trần Xuân Hà QUY ĐỊNH GIÁM SÁT CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNHCHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Ban hành kèm theo Quyết định số 271 QĐ- UBCK ngày 27 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục đích giám sát Việc giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và đảm bảo sự tuân thủ của các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng đối với pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 2. Căn cứ thực hiện giám sát Việc giám sát các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng được thực hiện theo các văn bản pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán a. Quyết định số 161 2004 QĐ-TTG ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN . b. Nghị định 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.