Quyết định số 1788/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 1788/2005/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 1788 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 05 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau đây gọi chung là Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có chức năng tổ chức quản lý điều hành và giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán tại Trung tâm và thực hiện một số dịch vụ công thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở đặt tại Hà Nội có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách Nhà nước cấp. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh The Hanoi Securities Trading Center viết tắt là HASTC Điều 2. Trung tâm có nhiệm vụ quyền hạn 1. Tổ chức đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp đấu giá tài sản tài chính đấu thầu trái phiếu quản lý điều hành hệ thống đấu giá đấu thầu 2. Tổ chức quản lý và giám sát hoạt động giao dịch đối với các chứng khoán đăng ký giao dịch tại Trung tâm quản lý điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán 3. Quản lý giám sát và kiểm tra hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật 4. Quản lý giám sát .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    95    3    21-04-2024
4    127    3    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.