Quyết định số 34/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 34/2005/QĐ-BTC về việc dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 34 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG tổ quốc năm 2005 -CÔNG TRÁI GIÁO DỤC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 77 CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 42 2005 NĐ-CP ngày 29 3 2005 của Chính phủ về việc việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Dừng phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 - Công trái giáo dục theo quy định tại Nghị định số 42 2005 NĐ-CP ngày 29 3 2005 của Chính phủ kể từ 16 giờ 30 ngày 03 tháng 6 năm 2005. Điều 2. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước báo cáo kết quả phát hành Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn và tổng hợp kết quả trong cả nước để Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trước ngày 20 6 2005. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Trần Văn Tá Đã ký

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    315    1    21-04-2024
240    96    1    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.