Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 152 2005 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 152 2005 QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị quyết số 10 2004 NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ Căn cứ Quyết định số 151 2005 QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước kèm theo Quyết định này. Điều định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 152 2005 QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước là tổ chức kinh tế đặc biệt của Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 151 2005 QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ để quản lý đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại các doanh nghiệp các lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước các luật khác có liên quan và quy định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    433    9    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.