Quyết định số 51/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 51/2005/QĐ-BTC về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 phát hành trực tiếp qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 51 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT III NĂM 2005 PHÁT HÀNH TRỰC TIẾP QUA CÁC ĐƠN VỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước Căn cứ Quyết định số 09 2005 QĐ-BTC ngày 21 01 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt III năm 2005 để đầu tư một số công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng của đất nước phát hành trực tiếp qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước từ ngày 01 8 2005 là 8 6 năm. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán mỗi năm một lần khi đủ 12 tháng tính từ ngày mua. Điều 2 Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ theo mức lãi suất trên đây. Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính Giám đốc Sở Tài chính Kho bạc Nhà nước các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - Viện KSND tối cao Toà án nhân dân tối cao KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Cơ quan TW của các đoàn thể - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp - HĐND UBND các tỉnh TP trực thuộc Tw - Sở TC KBNN các tỉnh TP trực thuộc TW - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính - Lưu VP KBNN .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    49    2    10-12-2023
47    156    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.