Quyết định số 129/2005/QĐ-UBND

Quyết định số 129/2005/QĐ-UBND về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 129 2005 QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNHJRÁI PHIẾU ĐÔ THỊTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2005 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ vào Luật tổ chức của Hội Đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 124 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 về phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Thông tư số 21 2004 TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thẩu trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung Căn cứ Thông tư số 29 2004 TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Nghị quyết số 20 2004 NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 về nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2005 tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khoá VII Theo Công văn số 6879 TC-TCNH ngày 7 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4889 TC-NS ngày 13 tháng 7 năm 2005 về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị thành phố hồ chí minh năm 2005 như đính kèm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Giám .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    362    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.