Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 189 2005 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trực thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp. Điều 2. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh Vietnam Securities Depository viết tắt là VSD . Điều 3. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có nhiệm vụ thực hiện đăng ký lưu ký bù trừ thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua bán chứng khoán. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.