Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 2592 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KẾT HỢP CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VỚI NIÊM YẾT ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ. PHIẾU TẠI CÁC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 155 2004 QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước Căn cứ Quyết định số 528 2005 QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đầu giá cổ phần niêm yết đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Cục trưởng Cục tài chính doanh nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 1. Quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên các trung tâm giao dịch chứng khoán 2. Quy trình kết hợp việc bán cổ phần nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hoá với niêm yết đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    79    19    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.