Chỉ thịsố 05/2005/CT-BCN

Chỉ thịsố 05/2005/CT-BCN về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán việt nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để thực hiện quyết định số 528/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần, niêm yết, đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán việt nam. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 05 2005 CT-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 8 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ THỰC hiện BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN NIÊM YẾT ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI CÁC TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Thực hiện Quyết định số 528 QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các công ty cổ phần hoá thực hiện bán đấu giá cổ phần niêm yết đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam. Bộ Công nghiệp yêu cầu các Tổng công ty 91 90 và các doanh nghiệp trực thuộc Bô 1. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 528 QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2592 QĐ-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các trung tâm giao dịch chứng khoan tới tất cả các đơn vị thành viên liên quan. 2. Căn cứ Quyết định số 155 2004 QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước và trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần mà quyết định bán bớt phần vốn Nhà nước tại các công ty Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối. 3. Chỉ đạo các công ty thực hiện cổ phần hoá theo danh sách tại phụ lục 1 bán cổ phần lần đầu tại các trung tâm giao dịch chứng khoán theo quy định của Nhà nước. 4. Đối với các công ty Nhà nước giữ cổ phần chi phối thực hiện quyền cổ đông chi phối để quyết định việc niêm yết đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán theo danh sách phụ lục 2 . 5. Hàng quí các Tổng công ty lập kế hoạch các doanh nghiệp cần bán tiếp phần vốn Nhà nước bán cổ phần lần đầu và niêm yết đăng ký giao dịch tại các trung tâm giao dịch chứng khoán để báo cáo Bộ Công nghiệp Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ. Ban Đổi mới và Phát triển .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    471    14    18-05-2024
86    93    2    18-05-2024
34    432    5    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.