Quyết định số 2853/QĐ-BCN

Quyết định số 2853/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp: Vân tải ô tô, Xây lắp, Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Dệt Nam Định do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1696 ngày 09 tháng 05 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp: Vân tải ô tô, Xây lắp, Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2853 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1696 NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ_VI ỆC PHÊ DUYỆT phương Án và chuyển các xí NGHIỆP VÂN TẢI Ô TÔ XÂY LẮP DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG CỦA CÔNG TY DỆT NAM ĐỊNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI DỆT NAM ĐỊNH. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Công văn số 1388 CV-CPH ngày 30 tháng 8 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 4 khoản 6 Điều 1 Quyết định số 1696 ngày 09 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Xí nghiệp Vận tải ô tô Xây lắp Dịch vụ đời sống của Công ty Dệt Nam Định thành Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Dệt Nam Định như sau 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành a Vốn điều lệ đồng Năm tỷ bốn trăm đồng chẵn . b Cổ phần phát hành lần đầu là đồng tương ứng với cổ phần mệnh giá một cổ phần là trong đó - Cổ phần Nhà nước cổ phần chiếm 52 25 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần chiếm 36 37 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược cổ phần chiếm 3 15 vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai cổ phần chiếm 7 96 vốn điều lệ . 6. Ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược a Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 106 lao động trong doanh nghiệp là cổ phần danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp. b Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 02 nhà đầu tư chiến lược là .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    116    5    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.