Quyết định số 2850/QĐ-BCN

Quyết định số 2850/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1, May 3, May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty cổ phần May Việt Thắng do Bộ Công nghiệp ban hành, để Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Quyết định số 1006/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1, May 3, May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2850 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 KHOẢN 6 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1006 QĐ-TCCB NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT phương Án và chuyển các nhà máy may 1 MAY 3 MAY 5 VÀ TRUNG TÂM THỜI TRANG CỦA CÔNG TY DỆT VIỆT THẮNG THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Tờ trình số 1387 TTr-CPH ngày 30 tháng 8 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 4 khoản 6 Quyết định số 1006 QĐ-TCCB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1 May 3 May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty cổ phần May Việt Thắng như sau 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành a Vốn điều lệ đồng Mười sáu tỷ đồng chẵn . b Cổ phần phát hành lần đầu là đồng tương ứng với cổ phần mệnh giá một cổ phần là trong đó - Cổ phần Nhà nước cổ phần chiếm 52 27 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần chiếm 30 75 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược cổ phần chiếm 9 55 vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai cổ phần chiếm 7 43 vốn điều lệ . 6. Ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược - Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 405 lao động trong doanh nghiệp là cổ phần danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp. - Nhà đầu tư chiến lược là công ty liên doanh Việt Thắng - Luch I địa chỉ Khu phố I phường Linh Trung quận Thủ Đức Thành phố Hồ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.