Quyết định số 2883/QĐ-BCN

Quyết định số 2883/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái thành Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái do Bộ công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2883 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG YÊN BÁI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG YÊN BÁI BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 QĐ-TCKT ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ quyết định số 2264 QĐ-TCKT ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái thuộc tổng công ty khoáng sản Việt Nam để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam Công văn số 1326 CV-TCLĐ ngày 24 tháng 8 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Đá quý và Vàng Yên bái bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 31 tháng 8 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Đá quý và Vàng Yên Bái công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái - Tên giao dịch quốc tế YENBAI GEM AND GOLD JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt YGJC - Trụ sở chính đường Đinh Tiên Hoàng thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái. 2. Công ty cổ phần Đá quý và Vàng Yên Bái có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Khảo sát thăm dò khai thác gia công chế tác đá quý đá bán quý vàng và các khoáng sản khác - Kinh doanh xuất nhập khẩu đá quý đá bán quý vàng hàng trang sức .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.