Quyết định số 2884/QĐ-BCN

Quyết định số 2884/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ thành Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ do Bộ công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 2884 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN MÁY CẦN THƠ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 2410 QĐ-TCKTngày 27 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp Tờ trình số 838 TT-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 09 tháng 9 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ khí Điện máy Cần Thơ công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ - Tên giao dịch quốc tế CANTHO MECHANICAL ELECTRICAL MACHINERY JOINT STOCK Company - Tên viết tắt - Trụ sở chính số 103 Nguyễn Trãi phường An Hội quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. 2. Công ty cổ phần Cơ khí Điện máy Cần Thơ có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất kinh doanh các mặt hàng cơ khí cơ khí giao thông máy móc nông nghiệp phụ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.