Quyết định số 401/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 401/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy định giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký và Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 401 2005 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC THÀNH VIÊN LƯU KÝ VÀ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 09 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán Chánh Thanh tra QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giám sát hoạt động đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng ban Quản lý kinh doanh chứng khoán Chánh Thanh tra Giám đốc các Trung tâm Giao dịch chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận - Lãnh đạo UBCKNN - Như Điều 3 - Lưu VP Ban QLKD. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Trần Xuân Hà QUY ĐỊNH GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC THÀNH VIÊN LƯU KÝ TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 401 QĐ -UBCK ngày 19 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Mục tiêu giám sát Quy định giám sát hoạt động đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán của các thành viên lưu ký Trung tâm Giao dịch chứng khoán TTGDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán TTLKCK nhằm đảm bảo các hoạt động của các thành viên lưu ký TTGDCK TTLKCK tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
45    13    1    06-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.