Quyết định số 402/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 402/2005/QĐ-UBCK về việc cho phép thực hiện phương thức giao dịch báo giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 402 QĐ-UBCK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCHBÁO GIÁ TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HA NỘI CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về Qui định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Quyết định số 244 QĐ-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Căn cứ Quyết định số 245 QĐ-UBCK ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Hướng dẫn qui định đăng ký giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép thực hiện phương thức giao dịch báo giá đối với các chứng khoán đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn qui trình về phương thức giao dịch báo giá và tổ chức giám sát giao dịch trên Trung tâm chặt chẽ đảm bảo tuân thủ chế độ quy định. Điều 3. Chánh văn phòng Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận _ - Lãnh đạo UbcKnN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - Như Điều 4 - Lưu VP Ban PTTT. Trần Xuân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    774    4    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.