Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 238 2005 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 38 2003 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 36 2003 QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tổ chức cá nhân nước ngoài mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ a Tối đa 49 tổng số cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch của một tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đối với tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần theo Nghị định số 38 2003 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 thì tổng số cổ phiếu niêm yết là số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. b Tối đa 49 tổng số chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết đăng ký giao dịch của một quỹ đầu tư chứng khoán. c Không giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với trái phiếu lưu hành của tổ chức phát hành. Điều 2. Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được góp vốn mua cổ phần góp vốn liên doanh thành lập Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tối đa là 49 vốn điều lệ. Điều 3. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia khác với quy định tại Quyết

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.