Quyết định số 3088/2005/QĐ-BCN

Quyết định số 3088/2005/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kim khí Miền Trung thành Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3088 2005 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY KIM KHÍ MIỀN TRUNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 2160 QĐ-TCKTngày 27 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Kim khí Miền Trung thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam Tờ trình số 580 TTr-TCLĐ ngày 22 tháng 8 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Kim khí Miền Trung và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 23 tháng 8 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Kim khí Miền Trung công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thép Việt Nam với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung - Tên giao dịch quốc tế CENTRAL VIETNAM METAL CORPORATION - Tên viết tắt CEVIMETAL - Trụ sở chính Số 16 Thái Phiên quận Hải Châu thành phố Đà Nằng. 2. Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Kinh doanh xuất nhập khẩu kim khí vật tư thứ liệu phế liệu kim loại - Kinh doanh vật tư tổng hợp vật liệu xây dựng - Sản xuất thép xây dựng các loại gia công sản xuất các sản phẩm kim loại và phế .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    60    1    14-04-2024
96    375    2    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.