Quyết định số 3122/QĐ-BCN

Quyết định số 3122/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Cơ điện Lam Sơn thành Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn do Bộ công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3122 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY CƠ ĐIỆN LAM SƠN THANH CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LAM SƠN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 2318 QĐ-TCKT ngày 13 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Cơ điện Lam Sơn thuộc Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện Xét đề nghị của Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện Tờ trình số 29 TT-HĐQTngày 19 tháng 9 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ điện Lam Sơn và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 16 tháng 9 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Cơ điện Lam Sơn công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn - Tên giao dịch quốc tế LAMSON MECHANICS ELECTRICAL JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt LASCO - Trụ sở chính số 757 đường Bà Triệu phường Trường Thi thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa. 2. Công ty cổ phần Cơ điện Lam Sơn có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất kinh doanh thiết bị điện vật liệu điện điện tử điện lạnh điện nước công nghiệp và dân dụng sản xuất và sửa chữa các mặt hàng cơ khí c ác kết cấu đường dây và trạm biến .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
342    4    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.