Thông tư số 06/2005/TT-NHNN

Thông tư số 06/2005/TT-NHNN về việc tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức hoạt động của công ty cho thuê tài chính " và nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ "quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đính 16/2001/NĐ-Cp ngáy 02/5/2001 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê. | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 06 2005 TT-NHNN Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 16 2001 NĐ-CP NGÀY 2 5 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65 2005 NĐ-CP NGÀY 19 05 2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 16 2001 NĐ-CP NGÀY 2 5 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 16 2001 NĐ-CP ngày 02 5 2001 của Chính phủ Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65 2005 NĐ-CP ngày 19 05 2005 của Chính phủ Quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2001 NĐ-CP ngày 02 5 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dưới đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số nội dung được quy định tại các Nghị định này như sau Mục I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Bên thuê Là các tổ chức hoạt động tại Việt Nam cá nhân sinh sống làm việc tại Việt Nam trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích hoạt động của mình bao gồm a Cá nhân hộ gia đình b Doanh nghiệp c Các tổ chức khác thuộc đối tượng được vay vốn của các tổ chức tín dụng. . Tổ chức tín dụng nước ngoài Là ngân hàng công ty tài chính công ty cho thuê tài chính nước ngoài hoặc tổ chức tài chính quốc tế được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc quốc tế tham gia góp vốn vào Công ty cho thuê tài chính liên doanh Công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam. . Vốn pháp định Là mức vốn điều lệ tối thiểu phải có theo quy định của Chính phủ để thành lập Công ty cho thuê tài chính. . Vốn điều lệ Là số vốn do Nhà nước tổ chức tín dụng có Công ty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng nước ngoài cấp hoặc do các tổ chức cá nhân góp hoặc mua cổ phần và được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.