Thông tư số 90/2005/TT-BTC

Thông tư số 90/2005/TT-BTC về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam | BỘ TÀI CHÍNH Số 90 2005 TT -BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 238 2005 QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 238 2005 QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Tài chính hướng dân thi hành Quyết định số 238 2005 QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng - Tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của mình để mua bán chứng khoán niêm yết đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán bao gồm cả việc ủy thác qua các công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ. - Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu góp vốn mua cổ phần góp vốn liên doanh thành lập công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. 2. Giải thích từ ngữ Trong thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Tổ chức cá nhân nước ngoài là a. Tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài b. Tổ chức nước ngoài trong các doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam c. Các quỹ đầu tư nước ngoài d. Người nước ngoài e. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. . Cổ phiếu niêm yết đăng ký giao dịch là cổ phiếu của một tổ chức đã phát hành và được niêm yết đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. . Chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết đăng ký giao dịch là chứng chỉ của quỹ đầu tư chứng khoán đã phát hành và được niêm yết đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. . Trái phiếu lưu hành là trái phiếu của một tổ chức đã phát hành và được niêm yết đăng ký giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    57    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.