Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 71/2005/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 3/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) | BỘ TÀI CHÍNH Số 71 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 73 2004 QĐ-BTC NGÀY 3 9 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 144 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung điểm d khoản 2 Điều 42 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ Ban hành kèm theo Quyết định số 73 2004 QĐ-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau d. Công ty quản lý quỹ trực thuộc công ty bảo hiểm có cổ đông hoặc thành viên góp vốn chi phối là công ty bảo hiểm được quản lý vốn và tài sản do công ty bảo hiểm đó uỷ thác trên cơ sở hợp đồng uỷ thác đầu tư giữa công ty quản lý quỹ và công ty bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Vốn và tài sản uỷ thác đầu tư được lưu ký tại thành viên lưu ký là ngân hàng thương mại trên cơ sở hợp đồng lưu ký . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các công ty quản lý quỹ và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Toà án Nhân dân tối cao - Các cơ quan trung ương của các đoàn thể - Công báo - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ -

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    91    1    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.