Thông tư số 93/2005/TT-BTC

Thông tư số 93/2005/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính | BỘ TÀI CHÍNH Số 93 2005 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 60 2004 TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 60 2004 TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính như sau 1. Điểm mục II sửa lại như sau Trường hợp tổ chức đăng ký phát hành phân phối cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thì hồ sơ đăng ký phát hành bao gồm các tài liệu quy định tại các điểm a b khoản trên đây và bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành thêm số cổ phiếu đó không yêu cầu tổ chức phát hành phải có hồ sơ quyết toán thuế. 2. Điểm mục II sửa lại như sau Trường hợp nhận mua toàn bộ chứng khoán của đợt phát hành để bán lại tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá 30 vốn tự có của tổ chức bảo lãnh phát hành. Vốn tự có nêu tại điểm này là vốn tự có thể hiện trên báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ và giá trị cổ phiếu được phép bảo lãnh phát hành được tính theo giá phát hành. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng Giám đốc tổ chức phát hành công ty chứng khoán và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nơi nhận - Văn phòng Quốc hội

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
130    97    2    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.