Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 72/2005/QĐ-BTC về Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ Tài chính | BỘ TÀI CHÍNH Số 72 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 60 2004 QĐ-BTC NGÀY 15 7 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 7 năm 2003 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60 2004 QĐ-BTC ngày 15 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau 1. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tiếp nhận hoạt động đăng ký lưu ký bù trừ và thanh toán chứng khoán từ các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và tổ chức thực hiện theo quy định tại Quy chế này. 2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 37 như sau b Mức đóng góp hàng năm bằng 0 008 doanh số giao dịch môi giới của thành viên lưu ký là công ty chứng khoán hoặc theo giá trị giao dịch mà thành viên lưu ký là ngân hàng thực hiện thanh toán của năm liền trước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Trung tâm Lưu ký Chứng khoán các thành viên lưu ký và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - Toà án Nhân dân tối cao - Các cơ quan trung ương của các đoàn thể - Công báo - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Các đơn vị thuộc Bộ - Lưu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    141    1    29-11-2022
11    8    1    29-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.