Quyết định số 3555/QĐ-BCN

Quyết định số 3555/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh thành Công ty Bia Sài Gòn Hà Tĩnh do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3555 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT phương án và chuyển công ty bia nước giải KHÁT HÀ TĨNH THÀNH CÔNG TY BIA SÀI GÒN HÀ TĨNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 2390 QĐ-TCKT ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - Nưới giải khát Sài Gòn để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Bia - Rượu - Nưới giải khát Sài Gòn Tờ trình số 87 2005 TTr-CPH-HĐQT ngày 20 tháng 9 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 04 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Bia Nước giải khát Hà Tĩnh công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh - Tên giao dịch quốc tế SAIGON - HATINH BEER JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt SAHABECO - Trụ sở chính 173 đường Hà Huy Tập thị xã Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh. 2. Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất kinh doanh các sản phẩm bia và nước giải khát - Kinh doanh khách sạn du lịch văn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    1    1    07-12-2022
1    10    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.