Quyết định số 3557/QĐ-BCN

Quyết định số 3557/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Hóa chất Việt Trì thành Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3557 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CỏNG TY HÓA CHẤT VIỆT TRÌ THÀNH CỏNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ các Quyết định số 2733 QĐ-BCNngày 30 tháng 8 năm 2005 và số 2995 QĐ-BCN ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Hóa chất Việt Trì thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam Công văn số 1213 CV-HĐQT ngày 21 tháng 10 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Việt Trì và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 20 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Hóa chất Việt Trì công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì - Tên giao dịch quốc tế VIETTRI CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt VICCO - Trụ sở chính phường Thọ Sơn thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ. 2. Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất kinh doanh xút axít HCl clo lỏng thủy tinh lỏng phân bón tổng hợp NPK các chất giặt rửa và các sản phẩm hóa chất cơ bản khác có gốc clo như .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    42    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.