Quyết định số 3573/QĐ-BCN

Quyết định số 3573/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Len Việt Nam thành Công ty cổ phần Len Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3573 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY LEN VIỆT NAM THANH CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 3089 QĐ-BCN ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Len Việt Nam thuộc Tổng công ty Dệt - May Việt Nam để cổ phần hóa Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Tờ trình số 1654 TTr HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2005 Phương án cổ phần hóa Công ty Len Việt Nam và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 25 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Len Việt Nam công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam với nội dung chính như sau 1. Tên tiếng Việt Công ty cổ phần Len Việt Nam - Tên giao dịch VIET NAM WOOL JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt Len Viet - Trụ sở chính số 63 Hồ Bá Phấn phường Phước Long A quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. 2. Công ty cổ phần Len Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập có con dấu riêng được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật tổ chức hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề - Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu len bao gồm len từ lông thú từ sợi tổng hợp các sản phẩm từ len thêu đan may mặc nguyên phụ liệu thiết bị phụ tùng hàng hóa khác liên quan đến len thêu đan may mặc - Mua bán các sản

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    110    2    20-06-2024
11    82    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.