Quyết định số 3556/QĐ-BCN

Quyết định số 3556/QĐ-BCN về việc sửa chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc của Bộ Công nghiệp | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3556 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 1 KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 163 2004 QĐ-BCN NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY GIẦY AN LẠC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY AN LẠC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Xét đề nghị của Công ty Giầy An Lạc Công văn số 930 CV-TV ngày 17 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 khoản 3 Điều 1 Quyết định số 160 2004 QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Bảy mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 64 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 23 50 - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty 12 50 . Trị giá một cổ phần đồng . 3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty là cổ phần với giá trị được ưu đãi là đồng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Giám đốc Công ty Giầy An Lạc và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giầy An Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 2 - Văn phòng Chính phủ - Ban chỉ đạo ĐM và PTDN - Các Bộ Tài chính KH và ĐT Nội vụ LĐTB và XH - Ngân hàng Nhà nước VN - uBnD TP Hồ Chí Minh - Bộ trưởng để báo cáo - Các TV Ban ĐM và pTdN Bộ - Lưu VP TCCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Bùi Xuân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.