Quyết định số 3591/QĐ-BCN

Quyết định số 3591/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3591 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 10 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY SÀNH SỨ THỦY TINH VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam Công văn số 322 CV-TC ngày 18 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam trực thuộc Bộ Công nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2006. Điều 2. Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp xây dựng phương án cổ phần hóa trình Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng các quy định của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra Bộ Chánh Văn phòng Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Tổng giám đốc Công ty Sành sứ Thủy tinh Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN - Bộ Tài chính - Bộ LĐTB và XH - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ trưởng để báo cáo - Thứ trưởng Nguyễn Xuân Thúy KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lưu VP TCCB. Bùi Xuân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    57    2    07-12-2023
94    56    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.