Quyết định số 3622/2005/QĐ-BCN

Quyết định số 3622/2005/QĐ-BCN V/v phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông do Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi khoản 4, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2628/QĐ-BCN ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt – May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông HANOSIMEX | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 3622 2005 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 4 KHOẢN 6 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2628 QĐ-BCN NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNGÁN VÀ CHUYỂN NHÀ MÁY DỆT HÀ ĐÔNG CỦA CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG HANOSIMEX BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 55 2003 NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Công văn số 1678 CV-CPH ngày 31 tháng 10 năm 2005 Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức -Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 4 khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2628 QĐ-BCN ngày 17 thang 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy Dệt Hà Đông của Công ty Dệt - May Hà Nội thành Công ty cổ phần Dệt Hà Đông hAnOSIMEX như sau 4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành a Vốn điều lệ đồng Mười ba tỷ đồng chẵn . b Cổ phần phát hành lần đầu là đồng tương ứng với cổ phần mệnh giá một cổ phần là đồng trong đó - Cổ phần Công ty Dệt - May Hà Nội nắm giữ cổ phần chiếm 52 26 vốn điều lệ - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần chiếm 28 32 vốn điều lệ - Cổ phần bán đấu giá công khai cổ phần chiếm 19 42 vốn điều lệ . 6. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 448 lao động trong doanh nghiệp là cổ phần danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam Tổng giám đốc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
576    61    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.