Quyết định số 491/2005/QĐ-UBCK

Quyết định số 491/2005/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do Ủy ban Chứng khóan Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 491 2005 QĐ-UBCK Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Quyết định số 161 2004 QĐ-TTg ngày 07 tháng 09 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy đính chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Thông tư số 126 2004 TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý Phát hành Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về Bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Trưởng ban Quản lý phát hành Giám đốc các Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Nơi nhận - Như điều 3 - Cục TCDN - Các CTCK - Lưu VP Ban QLPH. . Trần Xuân Hà QUY CHẾ MẪU BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA DOANH NGHIỆP . TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Ban hành kèm theo Quyết định tháng năm 2005 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chươ ng 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp. tên Tổ chức phát hành được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. tên TTGDCK . Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Bán đấu giá cổ phần là việc bán cổ phần của doanh nghiệp . tên Tổ chức phát hành công khai cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá . Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế và cá nhân trong ngoài nước theo quy định tại Điều 4 Nghị định 187 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về việc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.