Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg

Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 310 2005 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM VIỆT NAM VÀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH - BẢO HIỂM BẢO VIỆT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 187 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần Căn cứ Nghị định số 153 2004 NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt sau đây gọi tắt là Tập đoàn Bảo Việt hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với những nội dung sau 1. Cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá để thu hút vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong đó Nhà nước giữ tối thiểu 51 vốn điều lệ các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 30 vốn điều lệ. 2. Thí điểm thành lập Tập đoàn Bảo Việt có ngành nghề chính là kinh doanh bảo hiểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con. a Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt tên giao dịch quốc tế là BAOVIET HOLDINGS là công ty cổ phần có chức năng đầu tư vốn vào các công ty con Công ty liên kết kinh doanh dịch vụ tài chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn công nghệ thương hiệu thị trường. Công ty mẹ được hình thành sau khi thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam như quy định tại khoản 1 Điều này. b Bộ máy quản lý điều hành Tập đoàn Bảo Việc bao gồm Hội đồng quản trị và

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    236    3    20-06-2024
17    110    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.