Luật số 49/2005/QH11

Luật số 49/2005/QH11 về Các công cụ chuyển nhượng do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành | QUỐC HỘI Số 49 2005 QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2005 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI kỳ họp thứ 8 Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005 LUẬT CÁC CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X kỳ họp thứ 10 Luật này quy định về công cụ chuyển nhượng. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này điều chỉnh các quan hệ công cụ chuyển nhượng trong việc phát hành chấp nhận bảo lãnh chuyển nhượng cầm cố nhờ thu thanh toán truy đòi khởi kiện. Công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu đòi nợ hối phiếu nhận nợ séc công cụ chuyển nhượng khác trừ công cụ nợ dài hạn được tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia vào quan hệ công cụ chuyển nhượng trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 3. Cơ sở phát hành công cụ chuyển nhượng 1. Người ký phát người phát hành được phát hành công cụ chuyển nhượng trên cơ sở giao dịch mua bán hàng hoá cung ứng dịch vụ cho vay giữa các tổ chức cá nhân với nhau giao dịch cho vay của tô chức tín dụng với tô chức cá nhân giao dịch thanh toán và giao dịch tặng cho theo quy định của pháp luật. 2. Quan hệ công cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này độc lập không phụ thuộc vào giao dịch cơ sở phát hành công cụ chuyển nhượng quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau 1. Công cụ chuyển nhượng là giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định. 2. Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    89    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.