Quyết định số 96/2005/QĐ-BTC

Quyết định số 96/2005/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 96 2005 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 81 2005 NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Chánh Thanh tra Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sau đây gọi tắt là Thanh tra chứng khoán là cơ quan thuộc hệ thống tổ chức Thanh tra Tài chính là tổ chức thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thanh tra chứng khoán chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và sự chỉ đạo về công tác nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính. Thanh tra chứng khoán có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Điều 2. Thanh tra chứng khoán có nhiệm vụ quyền hạn 1. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Thanh tra chứng khoán theo phân công của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 2. Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ đối với các cơ quan tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. 3. Thanh tra đối với tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài tại

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.