Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC

Quyết định số 27/2006/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của Đất nước do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 27 2006 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V V PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT IV NĂM 2006 ĐỂ ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 141 2003 NĐ-CP ngày 20 11 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương Căn cứ Quyết định số 235 2003 QĐ-TTg ngày 13 11 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 182 2003 QĐ-TTg ngày 05 9 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt IV năm 2006 để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông thủy lợi quan trọng của đất nước với tổng số tiền là tỷ đồng Việt Nam. Điều 2. Trái phiếu Chính phủ sau đây gọi tắt là trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng tiền Việt Nam dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ. Điều 3. Phương thức phát hành trái phiếu Phát hành qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ có quyết định riêng. Đấu thầu trái phiếu qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau đây gọi chung là Trung tâm Giao dịch chứng khoán a. Đối tượng được tham gia đấu thầu trái phiếu là các thành viên thị trường đấu thầu trái phiếu qua Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Các tổ chức cá nhân nếu có nhu cầu mua trái phiếu qua đấu thầu thì đăng ký với các thành viên của thị trường đấu thầu trái phiếu và các tổ chức được giao dịch trên thị trường chứng khoán. b. Kỳ hạn trái phiếu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.