Thông tư số 11/2006/TT-BTC

Thông tư số 11/2006/TT-BTC về việc chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm | BỘ TÀI CHÍNH Số 11 2006 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 21 tháng 02 năm 2006 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI BỔ sung thông tư số 110 2002 TT-BTC NGÀY 12 12 2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC ngân hàng chứng khoán và bảo hiểm Căn cứ Nghị định số 57 2002 NĐ-CP ngày 03 6 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí Căn cứ Nghị định số 144 2003 NĐ-CP ngày 28 11 2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc phát hành và kinh doanh chứng khoán đảm bảo cho thị trường chứng khoán hoạt động có tổ chức an toàn và hiệu quả Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 110 2002 TT-BTC ngày 12 12 2002 hướng dẫn chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng chứng khoán và bảo hiểm sau đây gọi tắt là Thông tư 110 2002 TT-BTC như sau 1. Sửa đổi bổ sung điểm 1 mục II Thông tư 110 2002 TT-BTC như sau Mức thu phí đối với các dịch vụ sử dụng thiết bị cơ sở hạ tầng chứng khoán và hoạt động chứng khoán được thực hiện theo các mức cụ thể quy định trong phụ lục số 1 Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán . Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí trong lĩnh vực chứng khoán thay thế Danh mục chi tiết các loại phí tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 110 2002 TT-BTC. 2. Sửa đổi bổ sung gạch đầu dòng thứ tư điểm 3 mục II Thông tư 110 2002 TT-BTC như sau Phí trong lĩnh vực chứng khoán do Trung tâm giao dịch chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán cơ quan thu phí tổ chức thu và quản lý sử dụng theo quy định hiện hành . 3. Sửa đổi bổ sung điểm 2 mục II Thông tư 110 2002 TT-BTC như sau Cơ quan thu phí được sử dụng 100 số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc cung cấp dịch vụ và thu phí. 4. Thay cụm từ Danh mục chi tiết các loại lệ phí tại điểm 2 mục II và phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 110 2002 TT-BTC bằng cụm từ Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực ngân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.