Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 68/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Kho bạc năm 2006 huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 68 2006 QĐ-UBND Hà Nội ngày 03 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU VẬN ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU KHO BẠC NĂM 2006 HUY ĐỘNG VỐN CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 11 2006 QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm lãi suất 8 6 năm từ ngày 01 3 2006 qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Căn cứ Công văn số 4615 BTC-KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính về giao chỉ tiêu phát hành trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm huy động vốn cho ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố tại Tờ trình số 331 KBTPHCM-KHTH ngày 24 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Kho bạc năm 2006 huy động vốn cho ngân sách nhà nước theo phụ lục đính kèm. Điều Thủ trưởng các sở ban ngành và Đoàn thể thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền vận động các tổ chức và các tầng lớp dân cư tại địa phương tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Kho bạc hoàn thành chỉ tiêu được giao. Điều 3. Đối tượng được vận động mua trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm bao gồm công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam các đơn vị sự nghiệp các tổ chức chính trị chính trị - xã hội chính trị - xã hội - nghề nghiệp xã hội xã hội - nghề nghiệp các doanh nghiệp tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế các tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ trưởng các sở ban ngành và Đoàn thể thành phố Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.